Tõendid

Saatkonnast väljastatavad tõendid

Hollandis on tihti vaja esitada kohalikule omavalitsusele või muule asutusele perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus) dokument. Näiteks on tavaline, et elukoha registreerimisel kohalikus omavalitsuses nõutakse sünnidokumenti.

Saatkond saab väljastada Eesti rahvastikuregistri andmete alusel inglisekeelse perekonnasündmuse tõendi, rahvastikuregistri väljavõtte või abieluvõime tõendi. Saatkond ei väljasta tõendeid CIEC (International Commission on Civil Status Conventions) formaadis. Neid saab tellida Eestist.

Lisaks saab saatkond väljastada konsuli tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, mis tugineb Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele.

 1. Perekonnasündmuse tõend ja rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame Hollandi asutustele esitada inglisekeelse perekonnasündmuse tõendi:

 • kui elukoha registreerimisel nõutakse sünnitunnistust;
 • kui nõutakse abielu- või abielulahutuse tunnistust;
 • kui on vaja tõendada surma.

Soovitame Hollandi asutustele esitada inglisekeelse väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist, kui on vaja tõendada varasemaid elukohti või endisi nimesid.

Eesti saatkonnas Haagis väljastatud perekonnasündmuse tõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid saab kasutada ainult Hollandis ja mitte teistes välisriikides.

Perekonnasündmuse tõendit või väljavõtet võib taotleda saatkonnast e-posti või posti teel. Selleks tuleb saata dokumendid e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected] või saata posti teel aadressile Zeestraat 92, 2518 AD Den Haag. Taotluse võib esitada ka saatkonda isiklikult kohale tulles, kui selleks on broneeritud aeg konsuli vastuvõtule.

Vajalikud dokumendid:

Saatkond saadab tõendi või väljavõtte originaali postiga avalduses näidatud aadressile.

Oluline on teada, et isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu.  Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang. Rohkem infot leiate Siseministeeriumi veebilehelt.

2. Abieluvõimetõend 

Tõend abielu sõlmimist takistavate asjaolude puudumise kohta väljastatakse rahvastikuregistri andmete alusel abiellumiseks väljaspool Eestit.  Abielu registreerivate Hollandi kohalike omavalitsuste praktika on erinev, mõned omavalitsused nõuavad abieluvõimetõendit, teised aga mitte. Abieluvõimetõendi vajadus tuleks kohaliku omavalitsusega eelnevalt üle täpsustada.

Haagi saatkonna väljastatud abieluvõimetõend on kasutatav ainult Hollandis. Kui soovite saada tõendit kasutamiseks mõnes muus riigis, tuleb see tellida vastavas riigis asuvast Eesti saatkonnast või Eestist. Vajadusel saab dokumenti Eestist tellida saatkonna vahendusel. Tõendi saamiseks tuleb esitada vastav taotlus, mis tuleb täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt.

Sarnaselt eelnevate tõenditega võib abieluvõimetõendit taotleda saatkonnast e-posti või posti teel. Selleks tuleb allkirjastatatud avaldusele lisada:

 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest;
 • koopia avaldusel märgitud tulevase abikaasa passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest;
 • riigilõiv. Posti või e-posti teel taotlemisel lisage koopia netipanga maksekviitungist.

Saatkond saadab tõendi originaali postiga avalduses näidatud aadressile.

Kui soovitakse võtta abikaasa perekonnanimi, tuleks selleks kohalikust omavalitsusest küsida eelnevalt spetsiaalne vorm, vt nime muutmine abiellumisel Hollandis  https://hague.mfa.ee/et/perekonnaseisutoimingud-ja-kohustus-teavitada-muudatustest/

3. Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Hollandi ametiasutustele erinevaid andmeid. Tõendada võib näiteks juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta. Kuna karistusregistri teateid väljastatakse ainult eesti keeles, võib saatkond selle alusel väljastada inglisekeelse konsuli tõendi.

Kuigi Hollandis kehtib Eesti või mõne muu EL liikmesriigi juhiluba kuni selle kehtivusaja lõpuni, on püsivalt Hollandis elaval isikul vajalik uue juhiloa saamiseks vahetada Eestis väljastatud juhiluba Hollandi oma vastu. Aluseks võetakse sel juhul Eesti juhiluba. Juhiluba saab vahetada elukohajärgses kohalikus omavalitsuses. Täpsem selgitus Amsterdami linnavalitsuse kodulehelt (inglise keeles). Eesti juhiloa kaotsimineku või hävimise korral ei väljasta Eesti Autoregistrikeskus uut juhiluba, kui taotleja Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoht on välisriigis. Eesti juhiloa kadumise või varguse korral saatkonnas uut juhiluba taotleda ei saa. Küll saab konsul väljastada tõendi juhtimisõiguse kohta.

Konsuli tõendi väljastamiseks tuleb esitada saatkonnale avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult. Avalduses tuleb märkida:

 • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-post, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.

Avaldusele tuleb lisada:

 • Eesti pass või ID-kaart saatkonda kohale tulles; posti või e-posti teel taotlemisel koopia isikuandmetega leheküljest;
 • Riigilõiv. Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist.

Saatkond saadab tõendi originaali postiga avalduses näidatud aadressile.